Klachtenregeling


Kantoorklachtenregeling mr E.R. Schenkhuizen

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliŽnt jegens mr Schenkhuizen of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliŽnt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr Schenkhuizen en de cliŽnt.
2. Mr Schenkhuizen draagt zorg voor de klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliŽnten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliŽnten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Mr Schenkhuizen wijst de cliŽnt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak aan de Deken van de Orde van Advocaten en zo nodig aan de Raad van Discipline en in hoger beroep aan het Hof van Discipline.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliŽnt Mr Schenkhuizen benadert met een klacht, dan wordt deze klacht door hem behandeld en stelt hij de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
2. Mr Schenkhuizen tracht samen met de cliŽnt tot een oplossing te komen.
3. Mr Schenkhuizen handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
4. Wordt de klacht gegrond geoordeeld dan stelt mr Schenkhuizen de klager daarvan schriftelijk op de hoogte met mededeling over de feitelijke afhandeling van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. Mr Schenkhuizen neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 klachtregistratie
1. Mr Schenkhuizen registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Zo nodig neemt mr Schenkhuizen maatregelen ter voorkoming van nieuwe klachten alsmede ter verbetering van procedures.


Aansprakelijkheid


Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schenkhuizen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico volgens de toegepast polisvoorwaarden.